Jan 1,1-18

22. prosince 2011 v 21:30 | Doris |  Úryvky z Písma
Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest. V něm byl život a ten život byl světlem lidí. To světlo svítí v temnotě a temnota ho nepohltila. Byl člověk poslaný od Boha, jmenoval se Jan. Přišel jako svědek, aby svědčil o tom světle, aby všichni uvěřili skrze něho. On sám nebyl tím světlem, měl jen svědčit o tom světle. Bylo světlo pravé, které osvěcuje každého člověka; to přicházelo na svět. Na světě bylo a svět povstal skrze ně, ale svět ho nepoznal. Do vlastního přišel, ale vlastní ho nepřijali. Všem, kdo ho přijali, dal moc stát se Božími dětmi, těm, kdo věří v jeho jméno, kdo se zrodili ne z krve, ani z vůle těla, ani z vůle muže, ale z Boha. A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Viděli jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy. Jan o něm vydával svědectví a volal: "To je ten, o kterém jsem řekl: 'Ten, který přijde po mně, má větší důstojnost, neboť byl dříve než já.'" Všichni jsme dostali z jeho plnosti, a to milost za milostí. Neboť Zákon byl dán skrze Mojžíše, milost a pravda přišly skrze Ježíše Krista. Boha nikdo nikdy neviděl. Jednorozený Syn, který spočívá v náručí Otcově, ten o něm podal zprávu.

vira.cz
 

Přání

22. prosince 2011 v 21:25 | Doris |  Věci kolem a kolem
Zdravím.
Přeji všem šťasné a veselé Vánoce plné pohody a Božího požehnání, ať jsou to Vánoce zázraků a splněných přání. Do nového roku přeji hodně štěstí a to nejlepší, co Vás může potkat :)

Mějte se krásně!!!

Boží dlaň

19. prosince 2011 v 21:16 | Doris |  Věci kolem a kolem
Boží láska je jako dlaň,
kterou lze pevně uchopit.
Je světlem zářícím uprostřed noci
člověku na cestu.
(MKK)
 


Zážitky z prázdnin

29. srpna 2011 v 20:52 | Doris |  Věci kolem a kolem
Po dlouhé době zdravím :)
Doufám,že jste si užili prázdniny alespoň tak,jako já...
Bylo to první léto,které jsem prožila se svým pokladem(o tom jsem vám asi ještě neříkala ;))...Bůh mi seslal úžasného tvora,kterého už nějakou chvíli můžu nazývat svým báječným přítelem.

Bylo to léto strávené v přítomnosti Pána a jsem si toho plně vědoma...

Byla jsem v Chorvatsku s mou rodinou,dostala jsem sílu,abych to tam překousla i bez mého milého a užila jsem si to jako nikdy před tím.. :)

Poté jsem jela na ENTERcamp-je to tábor pro mladé křesťany převážně z českobudějovické diecéze. Duch svatý se mě opravdul dotýkal po cleý průběh tohoto tábora. Domů jsem přijela nabitá novými zkušenostmi a zážitky,které jsem prožila se skvělými lidmi.
-opravdu doporučuji :)

Když jsem přijela měla jsem pár dnů volna u babičky. Pak jsme odváželi mojí sestru na Lipno,kde strávila pár dní s prarodiči a bratránkem,já uklízela a pekla na pouť(i to mělo své opodstatnění :)).

A nastala pouť,čas pouťových zábav a uctívání P.Marie Nanebevzaté... Pouťovky jsem si užila skvěle i s menšími defekty,protože tam byl se mnou ten můj hošík :).

Pouť vyvrcholila pouťovou mší svatou a následným klábosením na návsi. Bylo to velice příjemné posezení s kamarády,které zase dlouho neuvidím,ale i s těmi,které mám tak ráda a vidím je téměř každý den. Bylo to krásné zakončení poutě..

Teď už nás společně s kamarády o prázdninách čeká jen ohýnek na faře,který si hodlám pořádně užít s prťaty naší farnosti a pak alou do školy!!!

A abych nezapomněla dali se u nás dohromady děti a mládež a seskupili jsme se do dvou týmů SDH,jsem za to moc ráda a těším se na společné akce nejen s našimi,ale i cizími hasiči... :)

Tak si užijte konečné dny prázdnin a hodně úspěchů ve škole :)

Vaše Doris ;)

Lk 24,13-35

8. května 2011 v 11:05 | Doris |  Úryvky z Písma
Ještě ten den první po sobotě se ubírali dva z učedníků do vesnice zvané Emauzy, která je vzdálena od Jeruzaléma šedesát honů. Hovořili spolu o tom všem, co se stalo. Jak tak hovořili a uvažovali, přiblížil se k nim sám Ježíš a připojil se k nim. Ale jako by jim cosi zadržovalo oči, takže ho nepoznali. Zeptal se jich: "O čem to cestou spolu rozmlouváte?" Zastavili se celí smutní. Jeden z nich - jmenoval se Kleofáš - mu odpověděl: "Ty jsi snad jediný, kdo se zdržuje v Jeruzalémě a neví, co se tam tyto dny stalo!" Zeptal se jich: "A co se stalo?" Odpověděli mu: "Jak Ježíše z Nazareta, který byl prorok, mocný činem i slovem před Bohem i přede vším lidem, naši velekněží a přední mužové odsoudili k smrti a ukřižovali. My však jsme doufali, že on je ten, který má vysvobodit Izraele. A k tomu všemu je to dnes třetí den, co se to stalo. Některé naše ženy nás sice rozrušily: Byly časně ráno u hrobu, nenalezly jeho tělo, přišly a tvrdily, že měly i vidění andělů a ti prý říkali, že on žije. Někteří z našich lidí odešli k hrobu a shledali, že je to tak, jak ženy říkaly, jeho však neviděli." A on jim řekl: "Jak jste nechápaví a váhaví uvěřit tomu všemu, co mluvili proroci! Což to všechno nemusel Mesiáš vytrpět, a tak vejít do své slávy?" Potom začal od Mojžíše, probral dále všechny proroky a vykládal jim, co se ve všech částech Písma na něj vztahuje. Tak došli k vesnici, kam měli namířeno, a on dělal, jako by chtěl jít dál. Ale oni na něho naléhali: "Zůstaň s námi, neboť se připozdívá a den se už nachýlil." Vešel tedy dovnitř, aby zůstal s nimi. Když byl s nimi u stolu, vzal chléb, pronesl nad ním požehnání, rozlámal ho a podával jim. Vtom se jim otevřely oči a poznali ho. On jim však zmizel. Tu si mezi sebou řekli: "Což nám nehořelo srdce, když k nám na cestě mluvil a odhaloval smysl Písma?" Ještě tu hodinu se vydali na cestu a vrátili se do Jeruzaléma. Tam našli pohromadě jedenáct apoštolů i jejich druhy. Ti řekli: "Pán skutečně vstal a zjevil se Šimonovi." Oni sami pak vypravovali, co se jim přihodilo na cestě a jak ho poznali při lámání chleba.

Omluva a prosba

24. března 2011 v 18:46 | Doris |  Věci kolem a kolem
Moc se omlouvám, že sem v poslední době moc nepíšu, ale je toho moc. A navíc je doba postní, takže moc na počítač nechodím . Budu se snažit sem alespoň každou neděli "přišpendlit" nějaký ten příspěvěk, ať to tu tak nezraje prázdnotou.

Chtěla bych Vás teď ale poprosit o modlitbu za našeho zesnulého pana faráře. Měl mrtvici a dnes zemřel . Všichni na něj moc vzpomínáme a doufáme, že si ho k sobě Otec vezme. Prosím vás tedy, jestli byste se za něj také nemohli přimluvit.

Je to sice pouhý den, ale věřte, že už teď nám strašně moc chybí a já si začínám uvědomovat, jak málo si člověk váží toho, co má do té doby, než to ztratí..

K zamyšlení

19. února 2011 v 11:29 | Doris |  Věci kolem a kolem
Nenajdeš,
to musel by si hledat a lásku na cestě, kterou kráčí,bez obutí potkat,
své dlaně pod chodidla rozestřít a v oběti vlastní ochránit před ranami,jež slova pod kůži 
zatnou
a přijmout vykoupení i náruč,kterou Ti dává.

Mt 5,17-37

19. února 2011 v 11:11 | vira.cz |  Úryvky z Písma
Ježíš řekl svým učedníkům: "Nemyslete, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky. Nepřišel jsem je zrušit, ale naplnit. Amen, pravím vám: Dokud nepomine nebe a země, nepomine jediné písmenko ani jediná čárka ze Zákona, dokud se to všecko nestane. Kdyby tedy někdo zrušil jedno z těchto přikázání - a třeba i to nejmenší - a tak učil lidi, bude v nebeském království nejmenší. Kdo se však bude jimi řídit a jim učit, bude v nebeském království veliký. Říkám vám: Nebude-li vaše spravedlnost mnohem dokonalejší než spravedlnost učitelů Zákona a farizeů, do nebeského království nevejdete. Slyšeli jste, že bylo řečeno předkům: 'Nezabiješ! Kdo by zabil, propadne soudu.' Ale já vám říkám: Každý, kdo se na svého bratra hněvá, propadne soudu; kdo svého bratra tupí, propadne veleradě; a kdo ho zatracuje, propadne pekelnému ohni. Přinášíš-li tedy svůj dar k oltáři a tam si vzpomeneš, že tvůj bratr má něco proti tobě, nech tam svůj dar před oltářem a jdi se napřed smířit se svým bratrem, teprve potom přijď a obětuj svůj dar. Dohodni se rychle se svým protivníkem, dokud jsi s ním na cestě, aby tě tvůj protivník neodevzdal soudci a soudce služebníkovi, a byl bys uvržen do žaláře. Amen, pravím vám: Nevyjdeš odtamtud, dokud nezaplatíš do posledního halíře. Slyšeli jste, že bylo řečeno: 'Nezcizoložíš!' Ale já vám říkám: Každý, kdo se dívá na ženu se žádostivostí, už s ní zcizoložil ve svém srdci. Svádí-li tě pravé oko, vyloupni ho a odhoď od sebe; neboť je pro tebe lépe, aby jeden z tvých údů přišel nazmar, než aby celé tvoje tělo bylo uvrženo do pekla. A svádí-li tě tvoje pravá ruka, usekni ji a odhoď od sebe; neboť je pro tebe lépe, aby jeden z tvých údů přišel nazmar, než aby celé tvoje tělo přišlo do pekla. Také bylo řečeno: 'Kdo by se rozváděl se svou ženou, ať jí dá rozlukový list.' Ale já vám říkám: Každý, kdo se rozvede se ženou - mimo případ smilstva - uvádí ji do cizoložství, a kdo se ožení s rozvedenou, dopouští se cizoložství. Slyšeli jste, že bylo řečeno předkům: 'Nebudeš přísahat křivě, ale splníš Pánu svou přísahu.' Ale já vám říkám: Vůbec nepřísahejte: ani při nebi, protože je to Boží trůn, ani při zemi, protože je to podnož jeho nohou, ani při Jeruzalému, protože je to město velikého krále; ani při své hlavě nepřísahej, protože ani jediný vlas nemůžeš udělat světlým nebo tmavým. Ale vaše řeč ať je: ano, ano - ne, ne. Co je nad to, je ze Zlého."Kam dál