Srpen 2010

Rozjímání

20. srpna 2010 v 14:10 | Doris |  Bible
Matouš 13,45-46

PODOBENSTVÍ O PERLE

Anebo je králoství nebeské,jako když obchodník, který kupuje krásné perly, objeví jednu drahocenou perlu; jde,prodá všecko, co má, a koupí ji.


Toto podebenství je,nebo si to alespoň myslím,o tom,že každá perla je vzácná,ale jen jedna je ta nejvzácnější. Člověk může mít kolem sebe hodně  věcí,které jsou pro něj důležité.Pro někoho je to počítač,mobil, pro jiného kosmetika, Je však správné uvědomit si základní cíl, ke kterému chceme dojít a chtít mu obětovat všechno.Království nebeské by pro nás mělo být takovým cílem, měli bychom mu proto věnovt zvláštní pozornost a obětovat mu vše,co máme.
Toť moje úvaha,kdo chce může svou poslat na e-mail: chvojnacka1996@centrum.cz

Inspirace: Víkendové setkání pro dívky :-)
Lk 1,39-56

20. srpna 2010 v 12:50 | Doris |  Úryvky z Písma
Omlouvám se za spoždění-ze slavnosti Nanebevzetí Panny MarieV těch dnech se Maria vydala na cestu a spěchala do jednoho judského města v horách. Vešla do Zachariášova domu a pozdravila Alžbětu.
Jakmile Alžběta uslyšela Mariin pozdrav, dítě se radostně pohnulo v jejím lůně. Alžběta byla naplněna Duchem svatým a zvolala mocným hlasem:
"Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého! Jak jsem si zasloužila, že matka mého Pána přišla ke mně? Vždyť jakmile zazněl tvůj pozdrav v mých uších, dítě se živě a radostně pohnulo v mém lůně. Blahoslavená, která jsi uvěřila, že se splní to, co ti bylo řečeno od Pána!"
Maria řekla: "Velebí má duše Hospodina a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici. Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení, že mi učinil veliké věci ten, který je mocný. Jeho jméno je svaté a jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí.
Mocně zasáhl svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně. Mocné sesadil z trůnu a ponížené povýšil, hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou.
Ujal se svého služebníka Izraele, pamatoval na své milosrdenství, jak slíbil našim předkům, Abrahámovi a jeho potomkům navěky."
Maria zůstala u Alžběty asi tři měsíce a pak se vrátila domů.

Jsem sám/sama....

20. srpna 2010 v 11:36 | Doris |  Věci kolem a kolem
Někdy si člověk myslí že je úplně sám.Kamarádi ho odmítli,rodina se v něm zklamala,ostatní lidé na něj hledí,jakoby vůbec nebyl.Ale jen si to myslí,protože všichni kolem něho ho milují a když je to opravdu tak,že ho všichni odmítají,není sám.Vždyť Bůh je všude.
Tato věc se mi stala hodněkrát,myslela jsem si,že jsem sama,ale potom jsem se na chvíli zklidnila,šla se projít, a protože se cílem mé procházky se stal křížek stojící u louky,klekla jsem si k němu a začala se modlit.Vložila jsem celé své trápení,své starosti,celý život do Božích rukou. Najednou jsem pocítila zvláštní sílu.Byla to síla,kterou mi seslal Bůh.Smířila jsem se se vším,co mě tížilo,co mě táhlo k zemi,k čemu jsem měla odpor. Obdržela jsem sílu,která mi pomohla omluvit se přátelům,rodině a okolí,kterému jsem svou špatnou náladou ublížila.
Bylo pro mě velmi těžké se na chvíli zastavit a poprosit Boha o odpuštění a pomoc,ale podařilo se.Vypadá to jako v pohádce,ale je to pravda nad všechny pravdy.
Tímto článkem bych chtěla také pomoct těm,kteří jsou také v této situaci.....Klid a smíření najdete u Boha

Modlitba

19. srpna 2010 v 19:08 | Doris |  Víra
Je velmi těžké psát o modlitbě obecně,protože každý člověk se modlí jinak,má k tomu jiný vztah a nemá cenu říkat mu jak by se měl správně modlit.
Jak by se vlastně správně mělo modlit??...Já myslím,že je hodně důležité,aby si člověk svou modlitbu uvědomoval,protože v modlitbě rozmlouváme s Bohem,to znamená,že nejen my hovoříme k němu,ale on hovoří k nám.Já vím někdy nejde se úplně ztišit a vychutnávat si ty vzácné chvíle s bohem,ale co je vlastně lepšího než takovéto chvíle?? Mám takový pocit,že by spousta lidí odpověděla hafo dalších věcí,které jsou pro ně možná důležitým faktorem života,ale já osobně si myslím,že by měl Bůh vždy stát na prvním místě :-)

Jednou jsem četla v časopise In!,stížnost jedné dívky na to,že jí rodiče nutí do společné modlitby.Nemyslím si,že by se jí měla přímo stranit,protože mě rodinná modlitba docela chybí.Ale KAŽDÝ JE JINÝ a když to děvče chce radši prožít modlitbu sama v soukromí,rodiče by ji nutit neměli.

Inspirace:SPOLČO PELHŘIMOV

Hillsong United

18. srpna 2010 v 17:57 | Doris |  Hudba
Hudba Hillsongů se mi líbí,nejen protože písně mají krásné křesťanské texty,ale sboristé dokážou do té hudby dát hodně lásky a také víry....nebo to aspoň tak vypadá.
Navíc mají pro mě skvělou výslovnost....docela jim rozumím,ikdyž jsem docela začátečník .
Je slyšet i vidět,že v sobě mají radost Božích dětí
Určitě si je poslechněteJejich písničky najdete na youtube.com nebo na karaoketexty.cz

Homosexualita

14. srpna 2010 v 13:23 | Doris |  Věci kolem a kolem
Asi všichni víte,co to je,ale kdyby někdo nevěděl,je to láska člověka ke stejnému pohlaví.
Tito lidé by neměli být diskriminování,ikdyž jsou "jiní".Homosexualita není nic špatného,je to vrozené,Jenže v moderní době se šíří takový trend,že si lidé aniž by tuto vrozenou "vadu" měli nalázají partnery stejnéh pohlaví. "Praví"homosexuálové už od mala mají např.jinak vyvinuté svaly atp.Tito lidé většinou zakrývají,že jsou homosexuákové,nechtějí zakládat rodiny a také nechtějí mít děti.

Církev není proti homosexualitě jako takové(někteří kněží jsou také homosexuálové),ale proti tomu aby zakládali rodiny s dětmi.Protože již Písmo svaté konstatuje,že Bůh stvořil muže a ženu k obrazu svému a dal jim úkol,aby plodili děti a naplnili zemi(Gn 1, 27-28)


Člověku,který zjišťuje,že je přitahován k stejnému pohlavíá je třeba pomoci!!!
O radu můžete prosit na stránkách www.homosexualita.cz

Inspirace v časopisu In! (č.2 ročník6-únor 2010)

Týden: 9.-14.8.2010

8. srpna 2010 v 13:22 | Doris |  Významné svátky
9.8.sv. Terezie Benedikty od Kříže-
Pocházela z Breslau. Ve 14ti letech opustila víru židovských rodičů. Studovala na dvou universitách a dosáhla doktorátu z filosofie. Pak prošla konverzí a po sv. křtu v r. 1922 učila asi 10 let u dominikánek při klášteru sv. Magdalény. V roce 1934 vstoupila ke karmelitkám v Kolíně-Lindenthalu, kde 15.4.1938 složila sliby. Z důvodu pronásledování židů v Německu, odešla na konci roku 1938 do holandského kláštera v Echtu. Odtud byla gestapem hrubým způsobem dopravena do plynové komory koncentračního tábora v Osvětimi-Březince, kde ona i její sestra odevzdaly svůj život Bohu jako oběť za svůj lid.
10.8.sv. Vavřince-
Španěl, přijatý Sixtem II. do počtu sedmi římských jáhnů, měl krom jiných služeb za úkol i péči o chudé, nemocné a byl správcem církevního jmění. Za krutého pronásledování rozdal všechny peníze i cennosti církve chudým a když na něj bylo naléháno, aby je vydal, poukázal na nemocné a chudé se slovy: "Zde je naše věčné bohatství, které vždycky vynáší." To mu vyneslo mučení a vstup do Božího království z rozžhaveného roštu.Čerpáno z:
catholica.cz

Lk 12,32-48

8. srpna 2010 v 13:10 | Doris |  Úryvky z Písma
Ježíš řekl svým učedníkům: "Neboj se, malé stádce! Váš Otec rozhodl, že vám dá království.
Prodejte svůj majetek a rozdejte na almužnu. Opatřte si měšce, které nezpuchřejí, poklad v nebi, kterého neubývá, kam se k němu zloděj nedostane a kde ho mol nerozežere. Vždyť kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce.
Mějte bedra přepásaná a vaše lampy ať hoří, abyste se podobali lidem, kteří čekají na svého pána, až se vrátí ze svatby, aby mu hned otevřeli, když přijde a zatluče. Blahoslavení služebníci, které pán při svém příchodu najde, jak bdí. Amen, pravím vám: Přepáše se, pozve je ke stolu, bude chodit od jednoho k druhému a obsluhovat je. A když přijde po půlnoci nebo při rozednění a nalezne je tak, jsou blahoslavení.
Uvažte tohle: Kdyby hospodář věděl, v kterou hodinu přijde zloděj, nenechal by ho prokopat se do domu. I vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete."
Petr se ho zeptal: "Pane, říkáš toto podobenství jenom nám, nebo všem?"
Pán řekl: "Kdo je tedy ten věrný a rozvážný správce, kterého pán ustanoví nad svým služebnictvem, aby jim dával včas příděl jídla? Blaze tomu služebníku, kterého pán při svém příchodu najde, že to dělá! Opravdu, říkám vám: Ustanoví ho nad celým svým majetkem. Kdyby si však onen služebník pomyslil: 'Můj pán hned tak nepřijde,' a začal tlouci čeledíny a děvečky, jíst, pít a opíjet se, přijde pán toho služebníka v den, kdy to nečeká, a v hodinu, kterou netuší, ztrestá ho a odsoudí ho ke stejnému údělu s nevěřícími. Služebník, který zná vůli svého pána, a přece nic podle jeho vůle nepřipraví a nezařídí, dostane mnoho ran. Ten však, kdo ji nezná, a udělá to, co zasluhuje bití, dostane jich méně. Kdo mnoho dostal, od toho se mnoho očekává, a komu se mnoho svěřilo, od toho se bude víc žádat."

Čerpáno z:
http://www.vira.cz/nedelni-liturgie/

Bible

7. srpna 2010 v 17:56 | Doris |  Bible
Bible se skládá ze starého a nového zákona.
Starý zákon je delší a starší část
                 členění:Zákon-Genesis,Exodus,Leviticus,Numeri,Deuteronomium
                            Knihy výpravné
                                  Jozue,Soudců,1.,2.Samuelova,1.,2.Královská,2.Letopisů,Nehemjáš
                            Knihy naučné-Jób,Žalmy,Přísloví,Píseň písní
                            Knihy prorocké-např.Daneil,Jóel,Izajáš,Jeremjáš....
Nový zákon členění:Evangelia a Skutky-Matouš,Marek,Lukáš,Jan,Skutky apoštolů
                            Listy-např.Římanům,Jakubův,Judův,Židům....
                            Proroctví-Zjevení Janovo
Čerpáno z: http://www.rozhlas.cz/nabozenstvi/bible

Jak jsem se já dostala k víře?

7. srpna 2010 v 14:38 | Doris |  Víra
Můj příběh začal tím,že mě rodiče dali pokřít-to tak je skoro u všech-ale do kostela jsme nechodili, jako většina věřících lidí.Chodili jsme jen,když jsme byli v neděli u babičky.Je pravda,že víra není jen o tom,že chodím do kostela,ale přece jen je to poměrně dost důležité.Do kostela jsem začala chodit,když jsme se přestěhovali a začala jsem chodit na náboženství-to bylo v mých 7 letech.Od té doby jsem byla-teda alespoň podle mě-o něco jinačí.Má víra přesto nebyla moc velká.Ale týdny plynuly,čas letěl a nastal den,kdy mi bylo dvanáct. A protože jsem se více začala bavit s kamarády,kteří ministrovali,začala jsem ministrovat také.Do kostela jsem chodila pravidelněji a častěji.K Bohu jsem se pak přiblížila natolik,že už jsem ho nechtěla opustit.Postupně jsem se naučila poznávat kudy běží cesta,kterou mě Bůh vede. 22.5.2010 jsem byla biřmována a Duch Sv. mi nyní v mém životě viditelně pomáhá.Víru bych nechtěla ztratit,ale nikdy nevím co se stane.Doufám.že cestu k Bohu mi nikdo nezkříží a nevyvede mě z ní.


To je asi všechno,kdo byste chtěl napsat svkj příběh o víře,klidně mi jej napište na chvojnacka1996@centrum.cz . Nejlepší příběh vyvěsím sem na blog