Září 2010

Týden 26.9.-2.10.2010

26. září 2010 v 12:32 | Doris |  Významné svátky
28.9.-sv.Václav
Byl vnukem Bořivoje a Ludmily. Ta jako matka jeho otce Vratislava I. mu pro život dala cennější výbavu než jeho vlastní, Drahomíra. Naučila ho křesťanským zásadám, ctnostem, základům moudrosti i rozvaze. Václav dospěl v panovníka, který ochránil český národ před podmaněním od nepřátel, usiloval o mravní i kulturní povznesení Čech a dal důkaz naší rovnocennosti s ostatními zeměmi Evropy. Mezi jeho významné ctnosti patřila silná vůle, hluboká zbožnost a mírumilovnost. Svým příkladem vedl lid z vlivů pohanství ke křesťanskému životu. Zaplatil za to životem u dveří kostela ve Staré Boleslavi a stal se hlavním patronem naší země. Mnich Kristián o něm napsal: "Byl dokonalý ve víře, neboť všem chudým činil dobře, nahé odíval a hladové sytil. Měl rád chudé i bohaté, služebníkům Božím přisluhoval a zdobil mnohé kostely." (viz legenda z X.stol.)
29.9.-sv.Michaela,Gabriela a Rafaela
Povšimněme si jejich jmen a významu slova v hebrejštině.
Michael - "Kdo je jako Bůh?"
Gabriel - "Bůh ukázal svou sílu" (či "Muž Boží")
Rafael - "Bůh uzdravil".
Nevystupují jako ti, kdo své činy připisují pouze sobě, ale dávají za ně jméno Boha, neboť věrně stojí před Jeho tváří a plní svěřené úkoly Jeho jménem.
2.10.-památka Svatých andělů strážných
Bůh nám dal každému při křtu svatém anděla, aby nás střežil a vychovával. Andělé jsou s námi přítomni, přispívají nám, jsou s námi a pro nás. Nejstarší svědectví úcty k andělům strážným se dochovalo z IX. století, avšak uctívání andělů je starší než úcta ke svatým. V liturgii byla úcta k nim nejprve spojována se svátkem sv. arch. Michala. Zvyk zasvěcovat andělům strážným zvláštní svátek se začal šířit v XV. století ve Španělsku. Papežem Lvem X. byl potvrzen r. 1518. Od r. 1608, na žádost Ferdinanda II., byl Pavlem V. povolen slavit na habsburském území a na dnešní den jej stanovil papež Klement X. v roce 1670, s rozšířením na celou Církev.


čerpáno z: www.catholica.cz

Lk 16,19-31

26. září 2010 v 12:27 | Doris |  Úryvky z Písma
Ježíš řekl farizeům: "Byl jeden bohatý člověk, oblékal se do šarlatu a kmentu a každý den pořádal skvělou hostinu. U jeho dveří léhal jeden žebrák - jmenoval se Lazar - plný vředů a rád by utišil hlad aspoň z toho, co padalo z boháčova stolu; a ještě k tomu přicházeli psi a lízali mu vředy. Žebrák umřel a andělé ho odnesli do Abrahámova náručí. Pak umřel i boháč a byl pohřben.
V pekle v mukách zdvihl oči a viděl zdálky Abraháma a v jeho náručí Lazara. A zvolal: 'Otče Abraháme, slituj se nade mnou a pošli Lazara, ať omočí aspoň koneček prstu ve vodě a ovlaží mi jazyk, protože zakouším muka v tomto plamenu.' Abrahám však odpověděl: 'Synu, uvědom si, že ty ses měl dobře už zaživa, Lazar naproti tomu špatně. A nyní se tu on raduje, a ty zakoušíš muka. A k tomu ke všemu zeje mezi námi a vámi veliká propast, takže nikdo nemůže přejít odtud k vám, i kdyby chtěl, ani se dostat od vás k nám.'
Boháč řekl: 'Prosím tě tedy, otče, pošli ho do mého otcovského domu. Mám totiž pět bratrů, ať je varuje, aby se také oni nedostali do tohoto místa muk.'
Abrahám odpověděl: 'Mají Mojžíše a Proroky, ať je uposlechnou!' On však odporoval: 'Ne, otče Abraháme! Ale když k nim někdo přijde z mrtvých, pak se obrátí.'
Odpověděl mu: 'Jestliže neposlouchají Mojžíše a Proroky, nedají se přesvědčit, ani kdyby

čerpáno z: www.vira.cz/nedelni-liturgie

Prosba o modlitbu

20. září 2010 v 20:19 | Doris |  Věci kolem a kolem
Ahoj moji milí navštěvníci,jsem moc ráda,že sem chodíte v hojném počtu,a proto bych vás chtěla poprosit o modlitbu za našeho chvojnovského ducho vního otce.
Ani v podstatě nevím,co mu je. Prý něco se srdcem. Už je doma,ale pořád se necítí dobře.Dostal novou šanci od Pána a za to jsme my moc rádi. Je to náš pastýř a chtěli bychom,aby tu s námi byl ještě dlouhá léta,ikdyž měl tento záchvat. Proto vás srdečně prosím za nás Chvojňáky,přimluvte se nám za něj.

Avšak ať se nám stane podle Boží vůle :-)

Týden 19.-25.9.2010

20. září 2010 v 20:08
21.9.2010-sv.Matouš-apoštol a evangelista
                             -Z výběrčího poplatků v městě Kafarnau se stal apoštol, který jako 
                              očitý svědek napsal první evangelium. Původně je hlásal Židům v  
                              Palestině, pak jim zanechal psanou verzi a odešel toto evangelium
                              šířit mezi pohany. Jeho cesty nelze s jistotou potvrdit, ale
                              starokřesťanská tradice uvádí Persii, Pont u Černého moře a zvláště
                              Etiopii. Východní i západní křesťané ho uctívají jako mučedníka.

Lk 16,1-13

20. září 2010 v 20:04
Ježíš řekl svým učedníkům: "Byl jeden bohatý člověk a ten měl správce, kterého obvinili, že prý zpronevěřuje jeho majetek. Zavolal ho a řekl mu: 'Co to o tobě slyším? Slož účty ze svého správcovství! Správcem už dál být nemůžeš.'
Správce si řekl: 'Co si počnu, když mě můj pán zbavuje správcovství? Kopat neumím, žebrat se stydím. Už vím, co udělám, aby mě lidé přijali k sobě do domu, až budu zbaven správcovství.'
Zavolal si dlužníky svého pána, každého zvlášť, a zeptal se prvního: 'Kolik jsi mému pánovi dlužen?' Odpověděl: 'Sto věder oleje.' Řekl mu: 'Tady máš svůj úpis, honem si sedni a napiš padesát.' Pak se zeptal druhého: 'Kolik ty jsi dlužen?' Odpověděl: 'Sto korců pšenice.' Řekl mu: 'Tady máš svůj úpis a napiš osmdesát.' Pán pochválil nepoctivého správce, že jednal prozíravě. Synové tohoto světa jsou totiž k sobě navzájem prozíravější než synové světla.
A já vám říkám: Získávejte si přátele z nespravedlivého mamonu, abyste - až ho nebude - byli přijati do příbytků věčných.
Kdo je věrný v maličkosti, je věrný i ve velké věci, a kdo je v maličkosti nepoctivý, je nepoctivý i ve velké věci. Jestliže jste tedy nebyli věrní v nespravedlivém mamonu, kdo vám svěří pravé bohatství? Jestliže jste nebyli věrní v cizím, kdo vám dá, co je vaše?
Žádný služebník nemůže sloužit dvěma pánům. Buď jednoho bude zanedbávat a druhého milovat, nebo se bude prvního držet a druhým pohrdne.
Nemůžete sloužit Bohu i mamonu."

Trocha citátů

12. září 2010 v 16:18
Napsal jsem tvé jméno velkým písmem do písku,ale voda jej smila.Napsal jsem tvé jméno na kousek papíru,ale shořel.Napsal jsem ho do svého srdce a navždy v něm zůstalo.

Celý život čekáme na výjimečného člověka místo toho, abychom obyčejné lidi okolo nás změnili na výjimečné.

Je lepší shořet, než vyhasnout.

Přátelství spočívá ve výběru člověka, kterého jsme si zvolili pro jeho povahu a dali mu jednou provždy přednost.

Přátelství je schopen ten, komu lidé neznechutili člověka. Kdo věří a ví, že se v davu vyskytují velkorysí lidé, svrchovaní duchové a dobrá srdce. Ten, kdo se neunaví jejich hledáním a miluje je ještě dříve, nežli je našel.

A kdyby pravda bylo vše a láska jenom snění,
já bych se k spánku položil
a nechtěl probuzení.

Láska je prsten a prsten nemá konce.

Láska je jako sněhová vločka. Když si myslíš, že ji pevně držíš, roztaje...

Láska je jako slza. Rodí se v oku a padá k srdci.

Milovat není jen mít rád, milovat je věřit, odpustit a znovu podat ruce, milovat je rozdělit duši i srdce.

Pamatuj si: to, co zaséváš svým srdcem, dříve či později určitě sklidíš.

Týden 12.-18.9.2010

12. září 2010 v 9:50 | Doris |  Významné svátky
14.9.-Povýšení svatého Kříže
15.9.-památka Panny Marie Bolestné

Lk 15,1-10

12. září 2010 v 9:48 | Doris |  Úryvky z Písma
Do Ježíšovy blízkosti přicházeli samí celníci a hříšníci, aby ho slyšeli. Farizeové a učitelé Zákona mezi sebou reptali: "Přijímá hříšníky a jí s nimi!"
Pověděl jim tedy toto podobenství: "Kdo z vás, když má sto ovcí a jednu z nich ztratí, nenechá těch devětadevadesát v pustině a nepůjde za tou ztracenou, dokud ji nenajde? A když ji najde, s radostí si ji vloží na ramena. Až přijde domů, svolá své přátele i sousedy a řekne jim: 'Radujte se se mnou, protože jsem našel svou ztracenou ovci.'
Říkám vám, že právě tak bude v nebi větší radost nad jedním hříšníkem, který se obrátí, než nad devětadevadesáti spravedlivými, kteří obrácení nepotřebují.
Nebo která žena, když má deset stříbrných mincí a jednu z nich ztratí, nerozsvítí svítilnu, nevymete dům a nehledá pečlivě, dokud ji nenajde? A když ji najde, svolá své přítelkyně i sousedky a řekne jim: 'Radujte se se mnou, protože jsem našla stříbrnou minci, kterou jsem ztratila.'
Právě tak, říkám vám, mají radost Boží andělé nad jedním hříšníkem, který se obrátil."

Společenství mládeže

5. září 2010 v 11:16 | Doris |  Víra
Společeství naší farní mládeže bylo založeno minuký rok o prázdninách,ikdyž ne oficiálně,ale přibližně za 14 dní to bude rok. Ani si tu dobu neuvědomuji,vypadá to,jako kdyby to bylo pár dní.
Spolčo mi moc pomohlo,protože jsme se víc spojili,dávalo mi naději jít dál. Ikdyž jsem měla ve škole moc učení,šla jsem.Bylo mi hezky,když jsem viděla,jak se tam máme dobře,nehádáme se.......Bylo to opravdu uklidňující.
Všem,kteří mají možnost,buď chodit na spolčo,nebo sprostředkovat ostatním něco takového,doporučuji.Protože,když spolutvoříte společenství je to něco na víc,co nikdo jiný neumí dát :-)

Týden 5.-11.9.2010

4. září 2010 v 15:09 | Doris |  Významné svátky
8.9.2010-Narození Panny Marie

Lk 14,25-33

4. září 2010 v 15:07 | Doris |  Úryvky z Písma
Ježíše cestou doprovázely velké zástupy. Obrátil se k nim a řekl: "Když někdo přichází ke mně a neklade svého otce, svou matku, ženu, děti, bratry a sestry - ano i sám sebe - až na druhé místo, nemůže být mým učedníkem.
Kdo nenese svůj kříž a nejde za mnou, nemůže být mým učedníkem.
Když někdo z vás chce stavět věž, nesedne si napřed a nespočítá náklady, jestli má dost na dokončení stavby? Kdyby totiž položil základy a nestačil ji dokončit, vysmáli by se mu všichni, kdo by to viděli, a říkali by: 'Tenhle člověk se pustil do stavby, ale nemohl ji dokončit.'
Nebo když má některý král vytáhnout proti jinému králi, aby s ním vedl válku, nesedne si napřed a neuvažuje, jestli se může s deseti tisíci vojáků utkat s tím, kdo proti němu táhne s dvaceti tisíci? Jestliže na to nestačí, vyšle posly, dokud je ten druhý král ještě daleko, a žádá o podmínky míru.
Tak ani žádný z vás, kdo se nezřekne všeho, co má, nemůže být mým učedníkem."

Nový žák v naší třídě??

4. září 2010 v 14:57 | Doris |  Věci kolem a kolem
Na konci letních prázdnin jsem se dozvěděla,že do naší třídy přibyde nový spolužák. Věděla jsem o něm jen to, že je to Vietnamec a příjde z gymnázia z Jindřichova Hradce.Docela mě to překvapilo a zároveň jsem se bála,jak mezi nás zapadne,jestli to nebude nějaký přecitlivělí kluk,jako byl náš bývalý spolužák.
Tento bývalý spolužák zvaný BIN si vymýšlel,že ho šikanujeme,pravda moc mezi nás nezapadl a tak posuťe sami.Neustále nám(holkám) i učitelům dělal naschváli jen proto,aby ho kluci přijali mezi sebe.Popravdě kluci také nebyli žádní svatoušci...Když BIN udělal něco špatného a přišlo se na to sved to na kluky.Řešilo se to strašně dlouho a závěr?Šikana-ikdyž to nebyla pravda.
Abych se dostala k novému spolužákovi.Nevěděla jsem jestli se s ním kluci budou bavit,a tak jsem si řekla,že k němu musíme chovat alespoň my(holky)trochu "úcty".
První den se Honza(tak se jmenuje po česku) moc neprojevoval.Byl zamlklý a hrozně moc mi připomínal jednoho kluka,co seděl za ním...A nejen mě.Druhý den za nim přišly holky,s kterýma se moc nekamarádím a protože znal jen je sedl si k nim na obědě,bylo na něm vidět,že si připadá trapně.Proto jsem šla ještě s dalšími kamarádkami a kamarády ukázat mu školu.Spřátelili jsme se.Zatím ho neznám úplně dokonale,ale vypadá to a jsem za to ráda,že to bude jeden z mých nejlepších přátel ve třídě.

Proto vám chci jen poradit-nikdy neposuzujte lidi dřív,než se dozvíte jací jsou,nebojte se s nimi seznámit.Někdy to za to doopravdy stojí.

Dětská vyznání víry

4. září 2010 v 7:53 | Doris |  Víra
Některé děti ve školách zažívají to,co si my ostatní ani nedovedem představit.Šikana.A to jen kvůli tomu,že řeknou svůj názor.Ony děti ve školách jsou většinou hodně upřímní,alekdyž jim někdo za jejich názor ubližuje,nebo se posmívá,uzavřou se do sebe a někdy se už se svým názorem nesvěří....Vím to zvlastní kušenosti...samozřejmě to nemusí být pravidlem.

Děti,nebojte se vyznat svou víru!
Je to věta,kterou my studenti,školáci a školáčci slýcháváme hodně často.
Je to správně,ale když na dítě všichni"křičí" vyznej svou víru,dítě,které je šikanováno se bojí ještě víc,protože když jí svou víru vyzná před spolužáky,budou si myslet,že je jen provokuje....Ale nenechte se zmílit Bůh opravdu pomáha,jen je třeba prosit o to dítě,které do školy dáváte,aby se mu nestalo nic zlého.Všichni však jednou musíme nést kříž,ať už je to ve škole,v práci,ale i doma.

Víru bychom měli vyznávat jen tehdy,když víme,že si ostatní z Boha nebudou dělat "šprťouchlata",protože není dobré,asi hlavně pro ně,aby se MU smáli.

Rozhodně podporujte své dítě v tom,aby se dokázali přiznat ke své víře,ale jen pokud budou kolem sebe mít dobrý kolektiv,který jej dokáže pochopit,ikdyž se mu jeho názor nezdá .

SExuální výchova na školách??

1. září 2010 v 18:43 | Doris |  Věci kolem a kolem
Sexuální výchova na školách je již v malé míře zavedena,je to však v rámci občanské výchovy,základech společenských věd,rodinné výchovy atd.-To znamená až na vyšších stupních ZŠ.

Měly by mít malé děti sexuální výchovu už dokonce ve školce???

Já si myslím,že je to docela zcestný názor,ano měly by vědět,že to je nepřinesl čáp(ikdyž je to hezká představa) a měly  by vědět,kdy rodičovská láska nebo zájem jiných lidí přesahuje mezí(zneužívání).

Když mi říkali,jaká videa chtějí těm malým dětem ukazovat,myslím,že to bude mít následky a to i takové,že si děti budou myslet,že sex již ve 13 není nic špatného....