Říjen 2010

Lk 19,1-10

31. října 2010 v 14:34 | Doris |  Úryvky z Písma
Ježíš vešel do Jericha a procházel jím. Byl tam jistý člověk, jmenoval se Zacheus. Byl to vrchní celník, velmi bohatý. Rád by uviděl Ježíše, jak vypadá, ale nemohl, protože tam bylo plno lidí a on byl malé postavy. Běžel napřed a vylezl na fíkovník, aby ho uviděl, protože tudy měl procházet.
Když Ježíš přišel k tomu místu, podíval se nahoru a řekl mu: "Zachee, pojď rychle dolů: dnes musím zůstat v tvém domě." On rychle slezl dolů a s radostí ho přijal. Všichni, jakmile to uviděli, reptali a říkali: "Vešel jako host k hříšníkovi!"
Zacheus se zastavil a řekl Pánu: "Polovici svého majetku, Pane, dám chudým, a jestli jsem někoho o něco ošidil, nahradím mu to čtyřnásobně!"
Ježíš mu řekl: "Dnes přišla do tohoto domu spása. Vždyť i on je potomek Abrahámův. Syn člověka přišel hledat a zachránit, co zahynulo."

Týden 31.10.-6.11.2010

31. října 2010 v 14:33 | Doris |  Významné svátky
1.11.-slavnost Všech svatých
2.11.-Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

týden: 24.10.-30.10.2010

24. října 2010 v 20:26 | Doris
Jméno Šimon je v seznamu apoštolů na II. místě. Narodil se v Káně a byl nazýván Horlivec. Podle podání kázal evangelium s Judou Tadeášem v Persii a v Suaniru byl umučen.
Juda, zvaný Tadeáš, byl synem Kleofáše a Marie, která je nazývána sestrou Panny Marie. Jeho bratrem byl Jakub Mladší. Juda pro Krista opustil manželku i děti. Při poslední večeři se ptal Pána, jak to, že se chce zjevit jen svým učedníkům a světu ne (Jan 14, 22). Kolem roku 65 napsal obecný list, ve kterém povzbuzuje k hájení víry proti Kristovým odpůrcům. Cestou do vlasti byl umučen ve Fenicii.

Lk 18,9-14

24. října 2010 v 20:23 | Doris |  Úryvky z Písma

týden: 17.-23.10.2010

17. října 2010 v 15:51 | Doris
18.10. -sv.Lukáš
Byl Řek, pohan z Antiochie. Získal vědecké vzdělání a stal se lékařem. V Antiochii uslyšel Pavla hovořit o Kristu, přijal víru, dal se pokřtít a stal se Pavlovým společníkem. Na základě jeho kázání a toho, co si ověřil, napsal v letech 62 - 70 "Evangelium", čišící Božím milosrdenstvím, s podrobnostmi z Ježíšova dětství a "Skutky apoštolské", které jsou zářivou kronikou prvních let Církve. Jeho symbolem se stal obětní býk, protože evangelium začíná vyprávěním o Zachariášově oběti v chrámu.

Lk 18,1-8

17. října 2010 v 15:48 | Doris




Čerpáno z: www.vira.cz/nedelni-liturgie/